หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ | MANAGEMENT
MANAGEMENT TAX knowledge

สารพันปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย (1)

โดย ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์
27 พฤศจิกายน 2552 14:37 น.
ผู้มีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเมื่อมีเงินได้พึงประเมิน จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปี การเสียภาษีเงินได้มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น เสียโดยการประเมินตนเอง เสียโดยถูกเจ้าพนักงานประเมินใช้อำนาจประเมิน และการเสียโดยการถูกหัก ณ ที่จ่าย
       
       ดังนั้น การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเมื่อได้รับเงินแล้วถูกผู้จ่ายเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายถือเป็นการเสียอีกวิธีหนึ่ง ที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายสามารถนำภาษีที่ถูกหักไปเครดิตภาษีปลายปีได้ ทำให้ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเสียภาษีปลายปีลดลง การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายได้ให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งให้หักภาษีในกรณีใดได้ทั้งนี้ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งได้บัญญัติไว้ดังนี้
       
       "มาตรา 3 เตรส ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีให้อธิบดีมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 ซึ่งไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายตามลักษณะ 2 หักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ในการนี้ให้นำมาตรา 52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลม"
       
       จากมาตรา 3 เตรส กฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรสั่งให้มีการหักภาษีจากการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่สำคัญไว้ในคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ที่กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้
       
       ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
       ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ได้กำหนดให้ "ผู้จ่ายเงิน" มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน ซึ่งผู้จ่ายเงินที่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนั้น ต้องเป็น "นิติบุคคล" เท่านั้น กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจบุคคลธรรมดาหักภาษี ณ ที่จ่าย
       
       ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
       "ผู้รับเงิน" เป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ "ผู้จ่ายเงิน" ทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินตามมาตรา 40 มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน ไม่ว่าผู้รับเงินจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม
       
       เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย
       1. ต้องเป็นการจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

       การจ่ายเงินได้พึงประเมินที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องมีจำนวนตามสัญญารายหนึ่งๆ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป แม้การจ่ายนั้นจะได้แบ่งจ่ายครั้งหนึ่งๆ ไม่ถึง 1,000 บาทก็ตาม คำว่า "1,000 บาท" เป็นเงินได้ที่จ่ายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
       
       2. การหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องยึดเกณฑ์เงินสด
       เมื่อไหร่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่มักจะมีข้อโต้แย้งกันเป็นประจำ การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะยึดเกณฑ์เงินสด หมายความว่า จ่ายเงินวันใดต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในวันนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น
       
       2.1 จ่ายเงินสด
       หากจ่ายเงินสดวันใดต้องหักภาษี ณ วันที่จ่าย
       
       2.2จ่ายเป็นเช็คหรือตั๋วเงิน
       หากการจ่ายเงินเป็นเช็คหรือตั๋วเงินจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามวันที่ที่ปรากฏสั่งจ่ายบนเช็คหรือตั๋วเงิน โดยไม่สนใจว่าผู้รับเงินจะมารับเช็คหรือตั๋วเงินหรือไม่ก็ตาม
       
       3. การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน หน้าที่ของผู้จ่ายเงินมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานให้กับผู้รับเงิน โดยออกให้ทันทีที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ยกเว้นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) ผู้จ่ายเงินต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป
       
       4. การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
       ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย นำส่งภาษีที่ตนมีหน้าที่ต้องหัก ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่นั้นภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ไม่ว่าจะหักภาษีไว้แล้วหรือไม่

ข่าวล่าสุด ในหมวด
การหักภาษี ณ ที่จ่าย (4)
การหักภาษี ณ ที่จ่าย (1)
แนวปฏิบัติใบกำกับภาษี (8)
แนวปฏิบัติใบกำกับภาษี (7)
แนวปฏิบัติใบกำกับภาษี (5)
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
HOME ข่าวปก การเมือง เศรษฐกิจ - การค้า เศรษฐกิจโลก จีนาภิวัฒน์ ปริทรรศน์
บทความ ธุรกิจภูมิภาค การเงิน การตลาด ไอที ท่องเที่ยว - บริการ บ้าน - ที่ดิน
รถยนต์ E&M B - School HR

All site contents copyright ©1999-2009 Thaiday Dot Com Co., Ltd.