หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกคุณภาพชีวิต | สุขภาพ
สุขภาพ ข่าว

“หมอไพจิตร์” ลงนามย้าย ผอ.รพ.-สสจ.ทั่วประเทศ 46 ตำแหน่ง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
23 ธันวาคม 2553 09:26 น.
“หมอไพจิตร์” ลงนามย้าย ผอ.รพ.-สสจ.ทั่วประเทศ 46 ตำแหน่ง
นพ.ไพจิตร์ วราชิต
        ปลัด สธ.ลงนามแต่งตั้งโยกย้าย สสจ.-ผอ.รพ.ทั่วประเทศรวม 46 ตำแหน่ง มีผลเมื่อ 30 พ.ย.2553 ที่ผ่านมา
       
       เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) แห่งหนึ่ง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2168/2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 11 ราย ได้แก่ 1.นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) อ่างทอง ไปเป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) สิงห์บุรี 2.นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม นพ.สสจ.สิงห์บุรี ไปเป็น นพ.สสจ.กาญจนบุรี 3.นพ.ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.จันทบุรี ไปเป็น นพ.สสจ.ตราด 4.นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นพ.สสจ.ตราด ไปเป็น นพ.สสจ.จันทบุรี 5.นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.สระแก้ว ไปเป็น นพ.สสจ.นครพนม
       
       6.นพ.เด่นชัย ศรกิจ นพ.สสจ.นครพนม ไปเป็น นพ.สสจ.หนองคาย 7.นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นพ.สสจ.นครสวรรค์ ไปเป็น นพ.สสจ.สตูล 8.นพ.สสจ.อุทัยธานี ไปเป็น นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ 9.นพ.พูลสิทธิ์ ศีติสาร นพ.สสจ.สุโขทัย ไปเป็น นพ.สสจ.อุทัยธานี 10.นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ลำปาง ไปเป็น นพ.สสจ.สุโขทัย และ11.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ไปเป็น นพ.สสจ.ชุมพร
       
       ผอ.รพ.รายเดิม กล่าวอีกว่า นพ.ไพจิตร์ ยังได้ลงนามในคำสั่ง สธ.ที่ 2169/2553 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 1 ราย คือ นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.เชียงใหม่ ไปเป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี และลงนามในคำสั่ง สธ.ที่ 2170 /2553 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 19 ราย ประกอบด้วย 1.นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ผอ.รพ.บ้านหมี่ ไปเป็น ผอ.รพ.สมุทรปราการ 2.นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผอ.รพ.สิงห์บุรี ไปเป็น ผอ.รพ. พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี 3.พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา นายแพทย์ ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.สิงห์บุรี ไปเป็น ผอ.รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
       
       4.นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.รพ.อินทร์บุรี ไปเป็น ผอ.รพ.สระบุรี 5.นพ.วันชัย ล้อกาญจนรัตน์ ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไปเป็น ผอ.รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท 6.นพ.เกรียงศักดิ์ เจียเจริญพงษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ไปเป็น ผอ.รพ.นครพนม จ.นครพนม 7.นพ.ปราโมทย์ บุญเจียร ผอ.รพ.หนองบัวลำภู ไปเป็น ผอ.รพ.เลย จ.เลย 8.นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.อุดรธานี ไปเป็น ผอ.รพ.หนองบัวลำภู 9.นพ.จรัญ ทองทับ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ไปเป็น ผอ.รพ.สิงห์บุรี 10.นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ผอ.รพ.นครพนม ไปเป็น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา
       
       11.นพ.ประจวบ มงคลศิริ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.สุโขทัย ไปเป็น รพ.พิจิตร 12.นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.รพ.พิจิตร ไปเป็น ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ 13.นพ.สุภัค ปิติภากร นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ไปเป็น ผอ.รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี 14.นพ.ธรรมนูญ สุขุมานันท์ ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร ไปเป็น ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี 15.นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร นพ.สสจ.ชุมพร ไปเป็น ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร 16.นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รพ.สงขลา ไปเป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
       
       17.นพ.กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผอ.รพ.ยะลา ไปเป็น ผอ.รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 18.นพ.วีรศักดิ์ ครองลภาเจริญ ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา ไปเป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม 19.นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส ไปเป็น ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา
       
       นอกจากนี้ นพ.ไพจิตร์ ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)ที่ 3029/2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย คือ นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ไปรักษาราชการแทน นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน อีกทั้ง ลงนามในคำสั่งสธ.ที่ 2171/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นพ.อัษฎา ตียพันธ์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม รพ.ชลบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี 2.นพ.สมอาจ ตั้งเจริญ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.กาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว 3.นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
       
       4.นพ.เกษตร อมันตกุล นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.สครสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.อุทัยธานี 5.นพ.รณไตร เรืองวีรยุทธ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม รพ.แม่สอด จ.ตาก รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก 6.นพ.ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และ7.นพ.ประชา ชยาภัม นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม รพ.ยะลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ยะลา
       
       และลงนามในคำสั่งสป.สธ.ที่ 3028/2553 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย 1.นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สิงห์บุรี รักษาราชการแทน นพ.สสจ.สระแก้ว 2.นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทน นพ.สสจ.นราธิวาส 3.นพ.สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน นพ.สสจ.สมุทรสงคราม
       
       4.นพ.ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.พังงา รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ภูเก็ต 5.นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน รักษาราชการแทนนพ.สสจ.พัทลุง รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ตรัง 6.นพ.สาธิต ไผ่ประเสริฐ นพ.สสจ.ตรัง รักษาราชการแทน นพ.สสจ.พัทลุง 7.นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นพ.สสจ.นราธิวาส รักษาราชการแทน นพ.สสจ.สงขลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.2553 เป็นต้นไป
       
       อนึ่ง ในส่วนของ ผอ.รพ.ที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้เป็น ผอ.ในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ยังไม่มี ผอ.โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)

ข่าวล่าสุด ในหมวด
สั่ง “หมอเกรียงศักดิ์” ปธ.แพทย์ชนบทแจง ทำหนังสือถึงนายกฯ ปลดปลัด สธ.
รพ.สธ.จัดหนัก 5 ประเด็นต้องแก้ระบบบัตรทอง
ย้ำไร้ข้อมูล “อีโบลา” แพร่เชื้อผ่านอากาศได้ แนะเฝ้าระวัง “หมู” เพิ่ม
เตือนเก็บ “กระป๋องสเปรย์” ในรถสุดอันตราย เสี่ยงระเบิด!!
อึ้ง! “งดเหล้าเข้าพรรษา” ช่วยชาติประหยัดเงิน 7 หมื่น ล.บาท
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 12 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 4 คน
34 %
ไม่เห็นด้วย 8 คน
66 %
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015