ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ (กองทัพบก)

โดย MGR Online   
8 กันยายน 2548 14:21 น.
                                           กองทัพบก
       
       ๒๔๑. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
       เป็น ผู้บัญชาการทหารบก
       ๒๔๒. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

       ๒๔๓. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
       ๒๔๔. พลเอก ไพโรจน์ วัฒนโยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการทหารสูงสุด
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๔๕. พลเอก พงษ์ศักดิ์ เอกบรรณสิงห์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๔๖. พลเอก เอนก สิทธิวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๔๗. พลเอก อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๔๘. พลเอก จุมพฏ กาญจนินทุ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๔๙. พลโท โสภณ ศีลพิพัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก
       เป็น เสนาธิการทหารบก
       ๒๕๐. พลโท ไพศาล กตัญญู แม่ทัพภาคที่ ๑
       เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
       ๒๕๑. พลโท พรชัย กรานเลิศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
       เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
       ๒๕๒. พลโท สุเทพ โพธิ์สุวรรณ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
       เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       ๒๕๓. พลโท พิชาญเมธ ม่วงมณี แม่ทัพภาคที่ ๓
       เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
       ๒๕๔. พลโท เหิร วรรณประเสริฐ แม่ทัพภาคที่ ๒
       เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
       ๒๕๕. พลโท กิตติพงษ์ เกษโกวิท ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
       เป็น รองเสนาธิการทหารบก
       ๒๕๖. พลโท จงศักดิ์ พานิชกุล ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
       เป็น รองเสนาธิการทหารบก
       ๒๕๗. พลโท ประหยัด ชนะ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๕๘. พลโท กิตติภูมิ ศรีวฤทธิ์ รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๕๙. พลโท สุกิจ ขมะสุนทร ที่ปรึกษากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๖๐. พลโท ไพโรจน์ รัฐประเสริฐ ที่ปรึกษากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๖๑. พลโท ถวิล มะลิวัลย์ ที่ปรึกษากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๖๒. พลโท ลิขิต เชาวนานนท์ ที่ปรึกษากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๖๓. พลโท วีระ ชุ่มใจ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๖๔. พลโท สุภาษิต วรศาสตร์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
       เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง
       ๒๖๕. พลโท สุเจตน์ วัฒนสุข แม่ทัพน้อยที่ ๒
       เป็น แม่ทัพภาคที่ ๒
       ๒๖๖. พลโท สพรั่ง กัลยาณมิตร แม่ทัพน้อยที่ ๓
       เป็น แม่ทัพภาคที่ ๓
       ๒๖๗. พลโท ประวิชช์ ตันประเสริฐ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๖๘. พลโท บุญเลิศ จันทราภาส ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
       เป็น เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
       ๒๖๙. พลโท สันติ คุตตะสิงคี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๐. พลโท ภัทรินทร์ ลีลายุทธ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๑. พลโท ประวิทย์ กลิ่นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๒. พลโท เตชิต บรรจงอักษร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๓. พลโท นเรนทร์สืบศักดิ์ โลกะกะลิน ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๔. พลโท ปกิจ ดำริสถลมารค ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๕. พลโท อำนวย ถิระชุณหะ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๖. พลโท บัญชา กิตติคุปต์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๗. พลโท ชัยโรจน์ ธรรมศารทูล ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๘. พลโท บูรวัฒน์ ศุภวณิช ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๗๙. พลโท เอกชัย จุลเสวก ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๘๐. พลโท ชาญณรงค์ รสจันทน์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๘๑. พลโท นฤดม เทียนใส ที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุด
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
       ๒๘๒. พลตรี มนตรี ชมภูจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
       ๒๘๓. พลตรี ชาติชาย บุญวัฒนะกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๓
       เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
       ๒๘๔. พลตรี จริยะ ทองทับ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
       เป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
       ๒๘๕. พลตรี ประกอบชัย สุวรรณประกร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       ๒๘๖. พลตรี ณัฐเทพ สมคะเน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       ๒๘๗. พลตรี ปรีชา โตสุขศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
       ๒๘๘. พลตรี โกวิท รักษาเสรี ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
       เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
       ๒๘๙. พลตรี สมชาย ไพทักศรี ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
       เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
       ๒๙๐. พลตรี รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
       เป็น ที่ปรึกษากองทัพบก
       ๒๙๑. พลตรี เจน คีรีทวีป ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
       เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลโท)
       ๒๙๒. พลตรี วีรวิทย์ คูสำราญ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
       เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
       ๒๙๓. พลตรี อนุพงษ์ เผ่าจินดา รองแม่ทัพภาคที่ ๑
       เป็น แม่ทัพภาคที่ ๑
       ๒๙๔. พลตรี จิรสิทธิ เกษะโกมล รองแม่ทัพภาคที่ ๑
       เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๑
       ๒๙๕. พลตรี วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล รองแม่ทัพภาคที่ ๒
       เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๒
       ๒๙๖. พลตรี ธวัชชัย วัฒนะ รองแม่ทัพภาคที่ ๓
       เป็น แม่ทัพน้อยที่ ๓
       ๒๙๗. พลตรี กมล แสนอิสระ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
       เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
       ๒๙๘. พลตรี วิทยา ช่อวิเชียร รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
       เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
       ๒๙๙. พลตรี จิตตินันท์ วีระณรงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๐. พลตรี สิโรจน์ ชูศักดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๑. พลตรี ธนวัฒน์ อินทรศิริ ผู้ชำนาญการกองบัญชาการทหารสูงสุด
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๒. พลตรี พงศ์พัฒน์ เจริญพงษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๓. พลตรี วันชัย ทโยประการ ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๔. พลตรี โกวินทร์ ศิลปาจารย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๕. พลตรี พิชัย ฤกษ์สำราญ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๖. พลตรี อัครินทร์ นาคจินดา นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๗. พลตรี จุรินทร์ เรืองธรรม นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๘. พลตรี ปัญญา เทพวัลย์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๐๙. พลตรี เมธี ศรีทอง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๐. พลตรี ฉลองชัย วัฒนนาวา นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๑. พลตรี ชาติชาย มุสิกดิลก นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๒. พลตรี ปิยะพันธ์ สีดอกบวบ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๓. พลตรี ประพันธ์ ใหม่เอี่ยม ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๔. พลตรี สุเทพ พึ่งบุญศรี ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๕. พลตรี เฉลิมพร รวยลาภ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๖. พลตรี วิชัย นครวิชัยกุล ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๗. พลตรี ณรงค์ ผ่องพร้อม ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๘. พลตรี ชัชวลิต วรรณจำรัส ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๑๙. พลตรี สิทธิชัย ปลอดมีชัย ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๐. พลตรี สนิทพันธุ์ เทภาสิต ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๑. พลตรี ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๒. พลตรี สิงห์ศึก สิงห์ไพร ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
       ๓๒๓. พลตรี คมกฤช สุนทรธรรม ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๔. พลตรี ชัยณรงค์ กิจขยัน ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๕. พลตรี ไตรรัตน์ รังคะรัตน ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๖. พลตรี ศุภวิทย์ มุตตามระ ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๗. พลตรี สุทัศน์ สุบรรณจุ้ย ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๘. พลตรี วินิจ วัชรสกุณี ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๒๙. พลตรี อานนท์ สังข์รุ่ง ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๓๐. พลตรี ศิริชัย ดิษฐกุล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น เจ้ากรมข่าวทหารบก

        ๓๓๑. พลตรี อิสระ วัชรประทีป รองแม่ทัพภาคที่ ๑
       เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
       ๓๓๒. พลตรี ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
       เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
       ๓๓๓. พลตรี คำนวณ เธียรประมุข ผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก
       เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก
       ๓๓๔. พลตรี ภูวดล ไวทยกุล ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก
       เป็น ผู้อำนวยการโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก
       ๓๓๕. พลตรี ศรีศักดิ์ โตเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น ผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
       ๓๓๖. พลตรี อิสสระชัย จุลโมกข์ ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
       เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
       ๓๓๗. พลตรี รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
       เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมแพทย์ทหารบก
       ๓๓๘. พลตรี ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก
       ๓๓๙. พลตรี สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
       เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
       ๓๔๐. พลตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
       เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
       ๓๔๑. พลตรี ชาย คำวงษา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑
       เป็น เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
       ๓๔๒. พลตรี วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
       เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๑
       ๓๔๓. พลตรี อดุล อุบล เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑
       เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙
       ๓๔๔. พลตรี ธีระศักดิ์ ฤทธิวงค์ รองแม่ทัพน้อยที่ ๒
       เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๒
       ๓๔๕. พลตรี วิโรจน์ ชนะสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
       เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๒
       ๓๔๖. พลตรี ประศาสน์ เจริญชัย ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
       เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๒
       ๓๔๗. พลตรี สังคม จันทรธรรม ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓
       เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
       ๓๔๘. พลตรี จิรเดช คชรัตน์ รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
       เป็น รองแม่ทัพภาคที่ ๓
       ๓๔๙. พลตรี สำเริง ศิวาดำรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
       เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ ๓
       ๓๕๐. พลตรี สุนทร พิกุลทอง ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
       เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑
       ๓๕๑. พลตรี ศุภอักษร สังประกุล ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
       เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
       ๓๕๒. พลตรี ชัชพัชร์ แย้มงามเรียบ เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
       เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา
       ๓๕๓. พลตรี โปฎก บุนนาค ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
       เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
       ๓๕๔. พลตรี มาลัย คิ้วเที่ยง เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
       เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ ๑
       ๓๕๕. พลตรี เธียรวิชญ์ สายพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
       ๓๕๖. พลตรี ปริญญา สมสุวรรณ เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
       เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
       ๓๕๗. พลตรี จักรกฤษณ์ อินทรทัต เลขานุการกองทัพบก
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๕๘. พลตรี เกษม ยุกตวีระ เจ้ากรมข่าวทหารบก
       เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก
       ๓๕๙. พลตรี สืบพงศ์ เปาว์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า
       ๓๖๐. พลตรี พัลลภ ตุละรัต ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
       ๓๖๑. พลตรี จิระเดช โมกขะสมิต ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
       เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑
       ๓๖๒. พลตรี สุรศักดิ์ แจ่มศรี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๖๓. พลตรี บุญชู เกิดโชค นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๖๔. พลตรี กฤษฎา เริ่มรุจน์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๖๕. พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๖๖. พลตรี วิทยา บุญญาจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๖๗. พลตรี พิศณุ พุทธวงศ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๖๘. พลตรี ธีระ กรใหม่ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๖๙. พลตรี โชคชัย วัฒนวรางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๗๐. พลตรี กฤษฎา ดวงอุไร ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๗๑. พลตรี พีระพัฒน์ วิริยธรรมภูมิ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
       เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
       ๓๗๒. พันเอก ทวีศักดิ์ จุ้ยวรามิตร เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา
       ๓๗๓. พันเอก สิทธิชัย ยังเจริญ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา
       ๓๗๔. พันเอก กิตติพงษ์ อุณหกะ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๗๕. พันเอก วิชิต ฐานพงษ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๗๖. พันเอก ยุทธชัย อ่ำครองธรรม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๗๗. พันเอก ทัศน์ศรณ์ ศศะนาวิน เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๗๘. พันเอก ธานี นนทเกษ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๗๙. พันเอก เดชา วิริยา เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๘๐. พันเอก เทพณัฐ ชุณหเพสย์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๘๑. พันเอก ชูชีพ ศรีสมบูรณ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
       ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตรา พลตรี)
       ๓๘๒. พันเอก ธีรยุทธ ศศิประภา เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๘๓. พันเอก รณชัย ประภาสสันติกุล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๘๔. พันเอก ฉลอง โฉมงาม เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๘๕. พันเอก อุรุพงษ์ กาญจนสุนทร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๘๖. พันเอก พิศิษฐ์ เสนาวงศ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๘๗. พันเอก กำพล หัสรังค์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๘๘. พันเอก อุโฆษ คบกลาง เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๘๙. พันเอก วิฑูรย์ ดิษยบุตร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๐. พันเอก สนธยา ทรัพย์สกุล เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๑. พันเอก วีระ เจริญศักดิ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๒. พันเอก วรวิทย์ กระหม่อมทอง เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๓. พันเอก จักรกฤษณ์ พงษ์ภมร เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๔. พันเอก กิตติ ดีสระวินิจ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๕. พันเอก โสมนัส ณ เชียงใหม่ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๖. พันเอก สกล พงศ์พิริยะวนิช เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๗. พันเอก อัครเดช วุฒิรณฤทธิ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๘. พันเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพบก
       ๓๙๙. พันเอก จเร อานุภาพ เป็น เลขานุการกองทัพบก
       ๔๐๐. พันเอก อัมพร พิทักษ์วงศ์ เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก
       ๔๐๑. พันเอก ธนดล เผ่าจินดา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
       ๔๐๒. พันเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๑
       ๔๐๓. พันเอก ไตรศักดิ์ อินทร์รัสมี เป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒
       ๔๐๔. พันเอก คณิต สาพิทักษ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์
       ๔๐๕. พันเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเพชรบุรี
       ๔๐๖. พันเอก ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร
       ๔๐๗. พันเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
       ๔๐๘. พันเอก สัจจา ยอดเพ็ชร เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓
       ๔๐๙. พันเอก ธานินท์ เกตุทัต เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบ ที่ ๓
       ๔๑๐. พันเอก สีมอ อุดมผล เป็น ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย
       ๔๑๑. พันเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
       ๔๑๒. พันเอก อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
       ๔๑๓. พันเอก ธราธร ศรียะพันธ์ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
       ๔๑๔. พันเอก ดนัย มีชูเวท เป็น เสนาธิการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จำนวนคนโหวต 5 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017