มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี

โดย MGR Online   
23 มีนาคม 2555 08:34 น.
มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี
        มช. จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานต่างๆ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสมัครสมานสามัคคี สร้างภาวะผู้นำให้รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรู้จักเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต
       
       โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษาครั้งนี้ ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำนักศึกษากับกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและระเบียบ อ.มช. 2555” นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “ความสำคัญและบทบาทของผู้นำองค์กรนักศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” โดย รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ การบรรยาย “การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา” โดย รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรม Get Together โดย ผศ.ภิญโญ ทองดี
       
       ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการให้ความรู้แก่ผู้นำองค์กรนักศึกษาจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและทีมงาน อาทิ การขออนุมัติจัดกิจกรรมนักศึกษา การเขียนโครงการ/งบประมาณประจำปี 2555 และเรียนรู้ระบบ MIS/SIS การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมกีฬา การรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการเบิกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีการให้แนวทางของแผนการจัดกิจกรรมและปฏิทินกิจกรรมที่สำคัญของสโมสรนักศึกษา โดยนายกสโมสรนักศึกษา และการวางแผนการเสนอโครงการและงบประมาณเพื่อให้สภาพิจารณา โดยประธานสภานักศึกษา รวมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มตามองค์กรนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนงานร่วมกัน
       
       สำหรับวันที่ 16 มีนาคม 2555 มีการให้แนวทางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปี 2555 เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี หลังจากนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอแผนงาน
       
       ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาในหลายประเด็น ถึงแนวทางและข้อแนะนำในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เริ่มตั้งแต่กิจกรรมรับน้องรถไฟ นำนักศึกษาใหม่เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในปลายเดือนพฤษภาคม การจัดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองน้องใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษา จะได้จัดขึ้นร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และประชุมเชียร์ กิจกรรมนำนักศึกษาใหม่ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ยังศาสนสถานของแต่ละศาสนา ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงการนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ การจัดกิจกรรมกีฬา และการส่งเสริมทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       "ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษานั้น การทำกิจกรรมและสร้างภาวะผู้นำ จะช่วยให้นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้น เพราะกิจกรรมจะเป็นการเสริมสร้างความคิด ให้นักศึกษารู้จักเรียนรู้ คิดเป็น ปฏิบัติได้ รู้จักวางแผน วิเคราะห์ เข้าใจการทำงานร่วมกัน เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตคนดี มีความสามารถ ในการคิด พิจารณา และดำเนินการอย่างมีเหตุมีผล เป็นผู้นำนักศึกษาที่ดีและเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา
       
       นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังพัฒนากิจกรรมที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ เพราะนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ มีความฉลาดหลักแหลมแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยเน้นย้ำเสมอ คือ ความเป็นคนดี มีจิตอาสาในการร่วมพัฒนาสังคม โดยการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้นำนักศึกษานั้น จะเป็นการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ สร้างบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในอนาคต ในฐานะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม"
       
       อธิการบดีกล่าวในตอนท้ายว่า ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พยายามมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก โดยให้ครูอาจารย์เป็นผู้ให้แนวทางในการค้นคว้าแสวงหาความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนั้น จะมีค่า และสามารถที่จะนำความรู้นั้นๆ ติดตัวไปใช้ได้ในอนาคต

มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้นำองค์นักศึกษา มช.เข้าร่วมอบรมสร้างผู้นำที่ดี
       

มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี
       

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017