หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก CyberBiz | เรื่องริม ม.
 

มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี

โดย MGR Online
23 มีนาคม 2555 08:34 น.

มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้นำองค์นักศึกษา มช.เข้าร่วมอบรมสร้างผู้นำที่ดี

มช. สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา สร้างภาวะผู้นำที่ดี

มช. จัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานต่างๆ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสมัครสมานสามัคคี สร้างภาวะผู้นำให้รู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรู้จักเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคต
       
       โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษาครั้งนี้ ได้มีพิธีเปิด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) โดยมี รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “ผู้นำนักศึกษากับกิจกรรมนักศึกษาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและระเบียบ อ.มช. 2555” นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “ความสำคัญและบทบาทของผู้นำองค์กรนักศึกษากับการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ” โดย รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ การบรรยาย “การประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา” โดย รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำนักศึกษาร่วมทำกิจกรรม Get Together โดย ผศ.ภิญโญ ทองดี
       
       ในวันที่ 15 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการให้ความรู้แก่ผู้นำองค์กรนักศึกษาจากผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและทีมงาน อาทิ การขออนุมัติจัดกิจกรรมนักศึกษา การเขียนโครงการ/งบประมาณประจำปี 2555 และเรียนรู้ระบบ MIS/SIS การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมกีฬา การรายงานผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาและการเบิกค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีการให้แนวทางของแผนการจัดกิจกรรมและปฏิทินกิจกรรมที่สำคัญของสโมสรนักศึกษา โดยนายกสโมสรนักศึกษา และการวางแผนการเสนอโครงการและงบประมาณเพื่อให้สภาพิจารณา โดยประธานสภานักศึกษา รวมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มตามองค์กรนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนงานร่วมกัน
       
       สำหรับวันที่ 16 มีนาคม 2555 มีการให้แนวทางในการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปี 2555 เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี หลังจากนั้นองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำเสนอแผนงาน
       
       ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในการจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำนักศึกษาในหลายประเด็น ถึงแนวทางและข้อแนะนำในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 เริ่มตั้งแต่กิจกรรมรับน้องรถไฟ นำนักศึกษาใหม่เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพงมายังสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในปลายเดือนพฤษภาคม การจัดงานผู้บริหารพบผู้ปกครองน้องใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สโมสรนักศึกษา จะได้จัดขึ้นร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ และประชุมเชียร์ กิจกรรมนำนักศึกษาใหม่ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ยังศาสนสถานของแต่ละศาสนา ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมถึงการนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ การจัดกิจกรรมกีฬา และการส่งเสริมทางวิชาการต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมของนักศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
       "ในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษานั้น การทำกิจกรรมและสร้างภาวะผู้นำ จะช่วยให้นักศึกษาเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้น เพราะกิจกรรมจะเป็นการเสริมสร้างความคิด ให้นักศึกษารู้จักเรียนรู้ คิดเป็น ปฏิบัติได้ รู้จักวางแผน วิเคราะห์ เข้าใจการทำงานร่วมกัน เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักเสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน ตลอดจนมุ่งสู่เป้าหมายในการผลิตคนดี มีความสามารถ ในการคิด พิจารณา และดำเนินการอย่างมีเหตุมีผล เป็นผู้นำนักศึกษาที่ดีและเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา
       
       นอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังพัฒนากิจกรรมที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ เพราะนอกเหนือจากความรู้ทางวิชาการ มีความฉลาดหลักแหลมแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยเน้นย้ำเสมอ คือ ความเป็นคนดี มีจิตอาสาในการร่วมพัฒนาสังคม โดยการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้นำนักศึกษานั้น จะเป็นการสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ สร้างบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในอนาคต ในฐานะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม"
       
       อธิการบดีกล่าวในตอนท้ายว่า ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พยายามมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้มาก โดยให้ครูอาจารย์เป็นผู้ให้แนวทางในการค้นคว้าแสวงหาความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนั้น จะมีค่า และสามารถที่จะนำความรู้นั้นๆ ติดตัวไปใช้ได้ในอนาคต

ข่าวล่าสุด ในหมวด
รู้ไว้...สิ่งของต้องห้ามที่คนอยากเรียนนอกควรรู้
10 ร้านเด็ดศิลปากร...น้อง ๆ การันตีความอร่อย
15 เมนูน่าลิ้มน่าลอง...เมื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ
9 ร้านเด็ดของเด็ก ม.บูรพา…อร่อยต้องลอง!!!
11 ร้านชวนชิมรอบรั้ว มธ. พลาดแล้วจะเสียใจ!!!
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015