การจัดการที่ดินคลองหินปูน-บทพิสูจน์การปฏิรูปที่ดินทำกินโดยชุมชนท้องถิ่น

โดย MGR Online   
7 กรกฎาคม 2554 15:08 น.
        สระแก้ว - องค์กรชุมชนสระแก้วผนึก อบต.คลองหินปูน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมลงนามใน MOU เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในชนบท ระบุเป็นการแก้ไขปัยหาที่ถูกทาง ถูกต้องและมีความยั่งยืนที่สุด
       
       เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดินตำบลคลองหินปูน ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเวที “การจัดการที่ดินแนวใหม่ระดับตำบลสู่แผนพัฒนาตำบล” ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี หมู่ที่ 10 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีผู้ร่วมงานจากพี่น้องเครือข่ายขบวนที่ดินในระดับตำบล และจังหวัด อีกทั้งหน่วยงานรัฐทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมถึงท้องถิ่น ท้องที่ เข้าร่วมประมาณ 350 คน โดยนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
       
       เวทีที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยชนบท ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินคลองหินปูน เครือข่ายขบวนที่ดินตำบลคลองหินปูน พอช. และอบต.คลองหินปูน รวมถึงการมอบกองทุนที่ดินจำนวน3แปลง รวม 36 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา มูลค่ารวม 1,923,875 บาท ให้กับราษฎรผู้เดือดร้อนไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวน 37 ราย อีกทั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองหินปูนได้มอบทุนการศึกษา และมอบทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากจนรวม 93 ราย เป็นเงินจำนวน 60,500บาท
       
       นายละอองดาว สีลาน้ำเที่ยง ประธานเครือข่ายคณะแก้ไขปัญหาที่ดินตำบลคลองหินปูน นำเสนอกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินสู่การจัดทำผังตำบล โดยกล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนสำคัญของชาวบ้านในตำบล คือ ความล้มเหลวของครอบครัวไร้ที่ทำกิน มีฐานะยากจนที่ขาดปัจจัยการผลิต ขาดเงินทุน ไร้กรรมสิทธิ์ และขาดปัจจัยพื้นฐาน นำไปสู่การกู้นอกระบบ เป็นหนี้สิน จนที่สุดที่ดินเปลี่ยนมือ บางครอบครัวต้องใช้วิธีบุกรุกหาที่ดินทำกินแปลงใหม่ บางรายเปลี่ยนอาชีพเป็นรับจ้างรายวัน และที่สำคัญนายทุนต่างชาติ เข้ามากว้านซื้อที่ดิน มีการขยายพื้นที่เช่าที่ดินเพิ่มขึ้น และราคาที่ดินเช่าสูงขึ้น ภาวะการว่างงานสูงขึ้น
       
       สำหรับการจัดตั้งกองทุนที่ดินและที่อยู่อาศัยตำบลคลองหินปูนนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนในตำบลคลองหินปูน ด้วยการรวมกลุ่มพึ่งพาตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมแห่งทุนนิยม สร้างวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชนบทแห่งความเอื้ออาทร การสร้างคุณค่าบนพื้นดินที่ได้มาและยั่ง สร้างปัจจัยสี่ของประชาชนให้มีสวัสดิการถ้วนหน้า
       
       สำหรับที่ดินตำบลคลองหินปูนทั้งหมดมีจำนวน 32,340 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่นิคมสหกรณ์ และโฉนดที่ดิน13,688ไร่ พื้นที่ราชพัสดุ 20 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,500ไร่ พื้นที่ อ.อ.ป.800 ไร่ และพื้นที่ สปก. 16,320 ไร่
       
       ด้าน นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวแสดงความชื่นชมกับคนคลองหินปูนว่า วันนี้เป็นวันสำคัญที่คนคลองหินปูนได้ประกาศให้เห็นการพัฒนาแบบองค์รวม ที่พยายามเชื่อมโยงการแก้ไขปัญหา และการวางแผนทุกเรื่องเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ด้วยแผนพัฒนาที่ดินแนวใหม่ ที่ใช้กระบวนการจัดทำแผน มีการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อน และที่สำคัญได้เชื่อมโยงผู้คน หน่วยงานต่างๆ มาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยอาศัยกองทุนที่ดิน กองทุนสวัสดิการ ที่ชาวบ้านดูแลบริหารจัดการด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็ง
       
       ทั้งนี้ เพราะเจ้าของปัญหาเป็นคนที่รู้และเข้าใจปัญหาความต้องการ รู้จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ เป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน ถึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
       
       ขณะที่ นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก พอช.กล่าวว่า ขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่นเป็นพลังสำคัญในการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนมั่นคง ในการจัดสวัสดิการเรื่องบ้านและที่ดินทำกินเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต การลุกขึ้นมาจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยโดยใช้เงิน และพลังของชุมชนแก้ไขปัญหาของตัวเอง ถ้าทุกตำบล ทุกอำเภอ มีข้าราชการ มีหน่วยงานของรัฐมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน จะทำให้จังหวัดสระแก้วเป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่พื้นที่อื่นๆ
       
       การจัดการที่ดินที่อยู่อาศัยของคลองหินปูน ถือเป็นต้นแบบการลุกขึ้นมาจัดการที่ดินด้วยตนเองของชาวบ้าน เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการขยายผลไปทั้งจังหวัดและประเทศ ตัวอย่างของที่นี่น่าจะเป็นวาระของจังหวัดสระแก้ว
       
       อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยชนบท ระหว่างคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินคลองหินปูน เครือข่ายขบวนที่ดินตำบลคลองหินปูน พอช.และอบต.คลองหินปูน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในที่ดินอย่างเป็นธรรม จัดการที่ดินให้มีความยั่งยืน เน้นระบบการบริหารจัดการที่ดินร่วม รวมทั้งจัดการที่ดินให้เป็นปัจจัยการผลิตที่มีคุณค่ามากกว่ามูลค่า

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017