ก.ต.ตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นตั้น “วิธูร คลองมีคุณ” ขึ้นแท่นอธิบดีศาลอาญา

โดย ทีมข่าวอาชญากรรม   
23 กันยายน 2550 18:02 น.
        ก.ต.เตรียมประชุมแต่งตั้งโยกย้าย พ.ชั้นต้น 57 ตำแหน่ง พรุ่งนี้ (24 ก.ย.) “วิธูร คลองมีคุณ” นั่งอธิบดีศาลอาญา “อดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์” อธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ “ศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวัชรานนท์” ขึ้นแท่นอธิบดีศาลแพ่ง
       
       

       ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก ว่า คณะกรรมการข้าราชการตุลาการ (ก.ต.) เตรียมประชุมพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาระดับอธิบดีศาลชั้นต้น 57 ตำแหน่ง รวมทั้งระดับรองอธิบดี ในวันที่ 24 ก.ย.นี้ โดยตำแหน่งสำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาประกอบด้วย นายวิธูร คลองมีคุณ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลอาญา นายอดิศักดิ์ ศรธนะรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลภาษีอากรกลาง เป็นอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายวรวุฒิ ทวาทศิน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวัชรานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง นายสมเกียรติ เต็งสุวรรณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เป็นอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายปริญญา อิทธิวิกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็น อธิบดีศาลแพ่งธนบุรี
       
       นายสุวิทย์ พรพานิช รองเลขานุการศาลฎีกา เป็นอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางปิยนุช มนูรังสรรค์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายปิยะรัตน์ ตัณฑศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทรัพย์สินฯ เป็นอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายประชา งามลำยวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแพ่ง เป็นอธิบดีศาลภาษีอากรกลาง นายวิทยา พรหมประสิทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯ เป็นอธิบดีศาลล้มละลายกลาง
       
       นายบวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ เลขานุการศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลภาค 1 น.ส.รุ่งกานต์ ศรีตระกูลชัย ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นอธิบดีศาลภาค 2 นายมานิตย์ สุขอนันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญา เป็นอธิบดีศาลภาค 3 นายสรชัย จตุรภัทรวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นอธิบดีศาลภาค 4 น.ส.มยุรี จามิกรานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นอธิบดีศาลภาค 5 นายสุรินทร์ ชลพัฒนา เลขานุการศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นอธิบดีศาลภาค 6 นายฉัตรชัย ไทรโชต ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นอธิบดีศาลภาค 7 นายนพเรศ พันธุ์นรา ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เป็นอธิบดีศาลภาค 8 นายสมบูรณ์ จิตรพัฒนากุล ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางเป็น อธิบดีศาลภาค 9
       
       นายบดินทร์ ตรีรานุรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 1 นางเศรณี ศิริมังคละ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 2 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 2 นายพงศ์วริศ มีนพัฒนสันติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 3 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 3 นายวิรัตน์ รีชัยพิชิตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานภาค 4 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 4 นายกีรติ เชียงปวน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 5 น.ส.วรมน ธนกนก ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 6 นายอำนาจ โชติชะวารานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 7 นายเฉลิมพงศ์ ขันตี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานภาค 8 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 8 นายพิเชฐ โพธิวิจิตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแรงงานภาค 9 เป็นอธิบดีศาลแรงงานภาค 9
       
       บัญชีรองอธิบดีศาล ประกอบด้วย น.ส.นัยนาวุธ จันทร์จำเริญ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายปฏิญญา สูตรสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญา เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายนำ กรุยรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นรองอธิบดีศาลอาญา นายมนูภาน ยศธแสนย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นรองอธิบดีศาลแพ่ง นายจรูญ โชครุ่งวรานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกาเป็น รองอธิบดีศาลแพ่ง นายไกรยง ติวราภรณ์ศานติ์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 เป็นรองอธิบดีศาลแพ่ง นายฐิตินนทน์ สุรดิฐนันท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายอนันต์ คงบริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสมชาย เงารุ่งเรือง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้ นายสิงห์ชัย ฤาชุตานันท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายวิเชียร แสงเจริญถาวร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะแพ่งธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ นายวิบูลย์ ศุภสกุลอาภาพิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี น.ส.ปชาบดี คำปาน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายโชคชัย รุจินินนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่งธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลอาญาธนบุรี นายระบิล จันทรภิรมย์ ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งธนบุรี นายทวีนัส พรรณพงาพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลแพ่งธนบุรี
       
       นายอมรรัตน์ กริยาผล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลเยาวชนฯ เป็นรองอธิบดีศาลเยาวชนฯ นายณรงค์ สุธรรมโกศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลเยาวชนฯ เป็นรองอธิบดีศาลเยาวชนฯ นายอริยะ นาวินธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นรองอธิบดีศาลเยาวฯ นายธีระพล ศรีอุดมขจร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายนพรัตน์ ชลวิทย์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 เป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินฯ นายอภิชาต ภมรบุตร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญากรุงเทพใต้ เป็นรองอธิบดีศาลทรัพย์สินฯ นายพิสิษฐ นิ่งน้อย ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายทรงกลด บุญชูกุศล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลแพ่ง เป็นรองอธิบดีศาลแรงงานกลาง นายดุสิต ฉิมพลีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญา เป็นรองอธิบดีศาลล้มละลายกลาง นายโสภณ พรหมสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาธนบุรี เป็นรองอธิบดีศาลล้มละลายกลาง

จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
50 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017