ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน มุ่งสร้างเยาวชนเก่งและดี สู่สังคมไทย

โดย MGR Online   
7 ธันวาคม 2559 08:16 น.
ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน มุ่งสร้างเยาวชนเก่งและดี สู่สังคมไทย
        “ในปี 2560 นี้ ซีพี ออลล์ ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบทุนการศึกษาทั้งที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยอาชีวะเอกชนและ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 10,610 ทุน เป็นเงินกว่า 1,126 ล้านบาท เพื่อเป็นการสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย” นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าว
       
       นับเป็นนโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน เป็นภารกิจหลักเพื่อตอบแทนสังคมของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ปี ด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษา 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological College : PAT), ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์,และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute Of Management : PIM) โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฎิบัติงานจริงตลอดหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมจบแล้วมีงานทำภายใต้แนวคิด “สร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ”

ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน มุ่งสร้างเยาวชนเก่งและดี สู่สังคมไทย
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย
        นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 12 ปี ที่ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ขึ้นเมื่อปี 2547 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในรูปแบบทวิภาคีหรือการเรียนทฤษฎีควบคู่กับฝึกปฏิบัติงาน (Work-based Learning) ตลอด 3 ปีการศึกษาแห่งแรกของเมืองไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความพร้อมในการทำงานจริงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับประกันจบแล้วมีงานทำภายใต้แนวคิด “สร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ” ซึ่งตลอด12 ปีที่ผ่านมาสามารถผลิตเยาวชนที่เก่งและดีไปแล้วกว่า 10,000 คน คิดเป็นมูลค่าที่ให้ทุนการศึกษารวมกว่า 500 ล้านบาท และในปี 2560 นี้ ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ, วิทยาลัยอาชีวะเอกชนเครือข่าย ในสาขาธุรกิจค้าปลีกจำนวน 6,280 ทุน เป็นเงินกว่า 26 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ

ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน มุ่งสร้างเยาวชนเก่งและดี สู่สังคมไทย
        “นอกจากนี้ ยังก่อตั้งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ พีไอเอ็ม เมื่อปี 2550 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการที่ส่งเสริมนโยบายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นเอกลักษณ์แบบ Work-based Education ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ Learning การเรียนรู้และการฝึกงานอย่างเข้มข้น, Teaching การสอนโดยอิงจากการปฏิบัติงานจริง และ Researching ด้านงานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของ Corporate University มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจ ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มีศักยภาพด้านการทำงาน จบแล้วพร้อมทำงาน (Ready to Work) ปัจจุบันมีการเปิดสอน 10คณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปศาสตร์, นิเทศศาสตร์, วิทยาการจัดการ, นวัตกรรมการจัดการเกษตร, ศึกษาศาสตร์, การจัดการธุรกิจอาหาร, อุตสาหกรรมเกษตร และ การจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษา รวม 6 รุ่น จำนวนกว่า 4,000 คน และกำลังศึกษาในระดับต่างๆ รวมกว่า 13,000 คน ทุกคนมีความพร้อมในการทำงาน มีโอกาสได้งานทำหลังจบการศึกษา เพราะผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติและการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเข้า ซึ่งในปี 2560 นี้บริษัทยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 4,200 ทุน ปริญญาโท 130 ทุน รวมมูลค่ากว่า 1,100 ล้านบาท รวมแล้วในปี 2560 ซีพี ออลล์ เตรียมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 10,610 ทุน เป็นเงินมูลค่ากว่า 1,126 ล้านบาท” นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน มุ่งสร้างเยาวชนเก่งและดี สู่สังคมไทย
นายพชร บูรณมณฑลกุล
        ด้าน “นายพชร บูรณมณฑลกุล” ว่าที่บัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เล่าว่า ผมจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ.ระยอง ทางบ้านทำอาชีพรับจ้างก่อสร้าง ในช่วงวันหยุดหรือปิดเทอมก็จะช่วยแม่ทำงานหารายได้พิเศษเพื่อเก็บไว้เป็นค่าเล่าเรียน ตอนที่จบม.6เป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือไม่ ด้วยฐานะทางบ้านไม่ดีนักและเป็นเด็กบ้านนอกจึงต้องวางแผนชีวิตและไม่ประมาทในการตัดสินใจ จนเมื่อได้รู้จักสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM ทราบว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีทุนการศึกษามอบให้ ทำให้ผมตัดสินใจมาเรียนเพราะคิดว่าทุนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้บ้าง นอกจากนั้นการเรียนในรูปแบบของ Work-based Education คือ เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย ทำให้ผมแกร่งขึ้น มีความคิดที่โตขึ้น รู้จักการแบ่งเวลาและทำให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้น และเมื่อจบการศึกษาก็สามารถเริ่มทำงานได้เลยเพราะมีประสบการณ์จากตอนที่เราฝึกงาน การได้เข้าศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกจากจะได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว ผมยังได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีและเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วย

ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน มุ่งสร้างเยาวชนเก่งและดี สู่สังคมไทย
นางสาวครีรัตน์ ดวงแข
        ขณะที่ “นางสาวครีรัตน์ ดวงแข” นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เกรดเฉลี่ย 3.99 ได้รับรางวัล “เพชรปัญญา” ระดับเหรียญทอง ได้แบ่งปันความรู้สึกที่มีต่อการเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ได้ตั้งใจ ทุ่มเทและสนุกกับการเรียนมาก เพราะสถาบันแห่งนี้มีการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฎิบัติ ทำให้ได้เรียนและได้รู้หลักการทำงานจริงไปพร้อมๆกัน ทำให้มีความรับผิดชอบและรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มาก วันที่เรียนจบก็จะรู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้รับคุ้มค่ามาก สำหรับน้องๆคนใดที่สนใจ เชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นการเรียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการบูรณาการควบคู่กันไป คือการได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้ และรู้สึกภูมิใจที่จบจากที่นี่
       
       การส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทยให้เป็นคนเก่งและดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันนี้ เปรียบเสมือนการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ ซึ่งซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาของชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเช่นนี้มากว่าสิบปีแล้ว

ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุนการศึกษาปี 60 กว่า 10,000 ทุน มุ่งสร้างเยาวชนเก่งและดี สู่สังคมไทย
       

จำนวนคนโหวต 31 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2016